Exacto Incasso

Deskundig & Betrouwbaar

1. Begripsbepaling

 

 1. Opdrachtnemer: Exacto Incasso
 2. Opdrachtgever: Een rechtspersoon/natuurlijkpersoon en of diens gemachtigde vertegenwoordiger waar Exacto Incasso een opdracht mee aangaat.
 3. Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: een geleverde dienst tussen Exacto incasso en de opdrachtgever
 5. Vordering: het totale bedrag inclusief kosten die de debiteur moet voldoen.
 6. Hoofdsom: alle facturen die de debiteur moet betalen alsmede de doorlopende termijnen

 

2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten welke door de Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover de opdrachtgever gelden voor eventuele derden die opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
 6. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat het aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Als er sprake is van strijdigheid van de bepaling tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich te alle tijden het recht voor om opdrachten te weigeren of voortijdig te staken zonder hiervoor een reden aan te geven.

 

3. Betalingen en tarieven

 

De opdrachtgever dient voorafgaand te betalen. Als de betaling is ontvangen door Exacto Incasso zal deze haar werkzaamheden starten. Bij Exacto Incasso is het mogelijk om een fixed fee pakket af te nemen. Opdrachtgever weet direct de verschuldigde bedragen en de te verwachte werkzaamheden

 1. De tarieven 2020-2021 zijn;

a) Tarief particulier/zzp’er €95,00 excl. btw
De opdrachtgever krijgt hiervoor: dossier in eerste aanleg (incl. de WIK brief indien dit nodig is), dossier bestuderen, drie sommaties naar de debiteur, contact leggen met de debiteur, regeling tot stand brengen indien mogelijk, beoordeling verhaalsmogelijkheden, stand van zaken tussentijds met de opdrachtgever. Juridisch advies na 14 dagen bij geen reactie van de wederpartij.

b) Tarief zakelijk indien u een bedrijf bent €150,00 excl. btw
De opdrachtgever krijgt hiervoor: dossier in eerste aanleg, dossier bestuderen, de WIK brief indien nog niet verzonden als de wederpartij een natuurlijk persoon si. Drie sommaties, contact leggen met de debiteur, regeling tot stand brengen, beoordeling verhaalsmogelijkheden, stand van zaken tussentijds met de opdrachtgever, juridisch advies na het verstrijken van de termijn van 14 dagen bij geen reactie.

 

3.1    De bovengenoemde tarieven zijn ieder jaar aan inflatie onderhevig

 

4. Totstandkoming, aanvang en duur overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand door middel van aanmelding op de website. De opdrachtgever ontvangt dan een opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden worden extra verzonden zijn ook in zichtbaar op de website. De opdrachtgever ontvangt een link om tot betaling over te gaan. Nadat u de betaling heeft voldaan beginnen wij met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. Indien de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever een overeenstemming bereiken, dienen zij gegevens uit te wisselen over de wederpartij. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden uitgewisseld. De onderneming waarop de gegevens betrekking hebben, daaronder begrepen – noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek, uitsluitend voor eigen gebruik en de overeengekomen doelen aan te vragen. Indien door Opdrachtgever dan wel door zijn medewerkers of aan hem gelieerde personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan, is de Opdrachtgever verplicht alle door Exacto Incasso dientengevolge geleden schade te vergoeden en haar vrij te waren voor aanspraken of schadevergoeding die dientengevolge door derden bij haar worden ingediend.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging geheel of gedeeltelijk beëindigd Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden de ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 5. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

5. uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Exacto Incasso is bij het uitvoeren van incasso werkzaamheden gebonden aan haar gedragsregels. De werkzaamheden dienen eerlijk en oprecht te gebeuren. De opdrachtgever aanvaardt deze aanpak bij het aangaan van een overeenkomst met Exacto Incasso.
 2. Indien opdrachtgever Exacto Incasso opdraagt een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever Exacto Incasso in haar naam alle benodigde Incasso – en gerechtelijke handelingen te (doen) verrichten die naar het oordeel van Exacto Incasso noodzakelijk zijn.
 3. Genoemde machtiging houdt onder meer in:
  – het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
  – het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
  – het ontvangen van gelden;
  – het zo nodig treffen van een verantwoordelijke betalingsregeling.
 4. Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen contacten met de debiteur te hebben en deze in alle gevallen naar Exacto Incasso te verwijzen. Er zal door Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Exacto Incasso afspraken met debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering. Indien Opdrachtgever deze voorwaarde niet in acht neemt, is er sprake van wanprestatie van de zijde van Opdrachtgever in de zin van art. 6:74 e.v. BW.
 5. Opdrachtgever dient alle relevantie informatie die nodig is op een opdracht uit te voeren aan te leveren aan Exacto Incasso. Exacto Incasso is niet verantwoordelijk voor het niet juist, niet volledig of niet tijdig aanleveren van betreffende informatie.
 6. Exacto Incasso vindt het niet vanzelfsprekend gerechtelijke procedures uit te voeren voor haar opdrachtgever, aangezien Exacto Incasso bij dit proces de debiteur niet verder wil benadelen met incassokosten naast de gerechtelijke kosten.
 7. Afdracht van de door Exacto Incasso ontvangen gelden worden uiterlijk na 14 dagen overgeboekt naar de opdrachtgever.
 8. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een dergelijke reclame schort de betalingsverplichting niet op.

 

6. Aansprakelijkheid Exacto Incasso

 

 1. Exacto Incasso levert te alle tijden een inspanningsverplichting. Zij kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor het incasso resultaat.
 2. Exacto Incasso is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade geheel of gedeeltelijk door veroorzaakt door verzuim, nalatigheid of onachtzaamheid van haar werknemers en of derden of voortvloeiend uit toevallige omstandigheden buiten haar controle bij het inwinnen, ontvangen, interpreteren, samenvatten, rapporteren, communiceren of leveren van diensten, adviezen en/of gegevens. Exacto Incasso is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Indien de gegeven informatie, die betrekking hebben op de wederpartij niet juist zijn derhalve onvolledig of verouderd is er geen aansprakelijkheid voor Exacto Incasso. De opdrachtgever aanvaardt elke risico die dit met zich meebrengt. Exacto Incasso kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkregen informatie waar deze mee werkt bij het geven van advies.

 

7. Toepasselijk recht,  geschillen

 

 1. Alle door Exacto Incasso aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Waarop de algemene voorwaarden gelden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

 

8. Wijziging van voorwaarden

 

Exacto Incasso is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen, waarbij de wijziging van kracht zal zijn vanaf de bovenstaande genoemde datum.