Huis & Hypotheek: dit verandert er in 2023.

Huis & Hypotheek: dit verandert er in 2023

Huis & Hypotheek: dit verandert er in 2023

Huis & Hypotheek: dit verandert er in 2023. Een nieuw jaar gaat gepaard met nieuwe regels en tarieven op woongebied. Van verlaagde hypotheekrenteaftrek tot afschaffing van de belasting op zonnepanelen. Interpolis heeft de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Sommige gaan per 1 januari in, andere later in het jaar.*

Veranderingen voor huurders

Huurverlaging lage inkomens
Mensen die door de stijgende kosten het meest in de knel komen, mogen op extra steun van de overheid rekenen. Het kabinet verlicht de woonlasten voor die groep via een huurverlaging van gemiddeld € 57,- per maand. De tegemoetkoming geldt voor huurders van een corporatiewoning met een inkomen tot 120% van het zogenoemde minimum-inkomensijkpunt. De regeling gaat per 1 juli in.

De jaarlijkse inkomensgrenzen om aanspraak op de huurverlaging te maken zijn:

  • eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250,-
  • meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270,-
  • eenpersoonshuishoudens vanaf de AOW-leeftijd: € 24.600,-
  • meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730,-

Huurtoeslagverhoging door lagere eigen bijdrage
Door een lagere eigen bijdrage ontvangen huurders per 1 januari maandelijks zo’n € 17,- extra huurtoeslag. En dan is er nog de verhoging van het wettelijk minimumloon. Die zorgt bij een deel van de ontvangers voor een verdere stijging van het toeslagbedrag.

Veranderingen voor huiseigenaren

Extra geld beschikbaar voor Nationaal Isolatieprogramma
Slecht geïsoleerde koop- en huurwoningen in Nederland aanpakken en kwetsbare huishoudens ondersteunen. Dáár draait het vorig jaar geïntroduceerde Nationaal Isolatieprogramma om. De overheid stelde bij de start 4 miljard euro beschikbaar, tot en met 2030. En ze voegt hier nu nog eens 300 miljoen euro aan toe, om zo het programma te versnellen. Want door goede isolatie van woningen kan veel op stookkosten worden bespaard. Dat is met de huidige energieprijzen geen overbodige luxe.

Verhoging ISDE-budget voor verduurzaming woning
De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren werd in 2016 in het leven geroepen. Dit om aansluiting op het warmtenet, het treffen van isolatiemaatregelen en de aanschaf van zonneboilers en (hybride) warmtepompen betaalbaar te maken. De ISDE-regeling wordt niet alleen voortgezet, het bedrag wordt aangevuld. Met 60 miljoen euro extra komt de totale subsidiepot op 288 miljoen euro uit.

Woningbezitters kunnen tot en met 2030 aanspraak maken op de ISDE-regeling. Maar wees er op tijd bij, want op is op.

Nieuwe subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaars
Per 1 januari vervangt de Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars (SVVE) de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De maatregel is uitsluitend bedoeld voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die hun gebouw of gebouwen willen verduurzamen. En is in het leven geroepen om de subsidieaanvragen voor deze groep te vereenvoudigen.

De SVVE-regeling bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Subsidies voor advisering op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, aansluiting op een warmtenet en het plaatsen van oplaadpunten.
  2.  Subsidies voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen, een centrale aansluiting op een warmtenet en duurzame warmtetechnieken zoals een warmtepomp.

Btw-nultarief voor zonnepanelen
Wil je thuis energie opwekken? Goed nieuws. Het huidige btw-tarief op de aanschaf en installatie van zonnepanelen vervalt om het gebruik ervan te stimuleren. Het zogenoemde btw-nultarief gaat gelden voor zowel losse als de in het dak opgenomen exemplaren.

Afbouw hypotheekrenteaftrek zet verder door

In 2020 kwam de afbouw van de hypotheekrenteaftrek in een stroomversnelling. Volgend jaar wordt het eindpunt bereikt. Je kunt de hypotheekrente dan tegen maximaal 36,93% aftrekken. Dit tarief geldt overigens voor alle andere aftrekbare kosten. Voor inkomens tot € 73.031 is dit gelijk aan het belastingtarief. Voor inkomens boven deze grens komt de verlaging harder aan, aangezien de inkomstenbelasting met 49,50% een stuk hoger ligt.

Belastingdruk energierekening stijgt

Een deel van de gas- en stroomprijs die je betaalt, bestaat uit belasting. De overheid wil daarmee stimuleren dat je minder energie verbruikt. Omdat een gedeelte van het verbruik als basisbehoefte wordt gezien en je hierover geen belasting hoeft te betalen, is er de ‘vermindering energiebelasting’. Een soort  korting vanuit de overheid die op je energierekening verrekend wordt. Ook in 2023 ontvang je deze korting. Al gaat het om een lager bedrag dan voorheen; € 597,- in plaats van € 825,-. Daarnaast gaat het oude btw-tarief voor energie weer gelden. In verband met de hoge energieprijzen was dat tarief gedurende het laatste halfjaar van 2022 tijdelijk van 21% naar 9% verlaagd.

Eigenwoningforfait daalt
Al sinds 2018 wordt er gesleuteld aan het eigenwoningforfait; het bedrag dat huiseigenaren voor de inkomstenbelasting bij hun inkomen moeten optellen. Ook komend jaar is dit weer het geval. Zo zakt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 van 0,45% naar 0,35%. Voor huizen vanaf € 1.200.000 blijft het percentage van 2,35% gelijk.

Afbouw aftrekpost Wet Hillen zet door
Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. In dat geval heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter hoogte van het verschil. Maar sinds 2019 wordt deze aftrek verminderd; 30 jaar lang wordt hij jaarlijks 3,33% kleiner. Voor het kalenderjaar 2023 geldt dat nog 83,34% van het positieve verschil aftrekbaar is. In 2048 vervalt de aftrek in z’n geheel.

Lees hier ons vorige bericht: ‘Alimentatie gaat in 2023 met 4,3 procent omhoog’.

Veranderingen bij aankoop woning

Schenkvrijstelling daalt
Wil jij je (klein)kind of een ander familielid financieel ondersteunen bij de aankoop van een woning? Dan is het belangrijk rekening te houden met het naderende einde van de zogeheten jubelton. Per 1 januari verlaagt de overheid het eenmalig belastingvrij schenkbare bedrag van € 106.671,- naar € 28.947,-. En vanaf 2024 is deze regeling zelfs helemaal afgeschaft.

Goed om te weten: het geld van de jubelton moet binnen 2 jaar gebruikt worden voor de aankoop van een woning. Wordt er geen huis aangekocht? Dan kan de schenking belastingvrij worden teruggestort naar de oorspronkelijke eigenaar.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting voor duurdere woning
Sinds 2021 kunnen starters tussen de 18 en 35 jaar een vrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting op de aankoop van hun eerste woning. De woningwaardegrens voor de vrijstelling stond ingesteld op € 400.000,-. Per 1 januari wordt dit € 440.000,-.

Hypotheeknormen veranderen
Het Nibud bepaalt de hypotheeknormen, en wijzigt deze in 2023 op 2 punten:

  1. De meeste huishoudens kunnen iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, rekening houdend met de verwachte loonstijgingen en de gelijkblijvende rente. Zonder loonstijging daalt de maximale leenruimte voor alle huishoudens.
  2. Voor tweeverdieners telt bij bepaling van de maximale hypotheek het tweede inkomen volledig mee. Voorheen telde 90% van dit inkomen mee.

NHG-grens omhoog
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – het vangnet als je vanwege werkloosheid, een scheiding of het overlijden van je partner je hypotheek niet meer kunt betalen – is inhoudelijk veranderd. In 2022 kwam je in aanmerking als je een woning van maximaal € 355.000,- kocht. Die grens is opgehoogd naar € 405.000,-. En heb je energiebesparende maatregelen meegefinancierd? Dan is dat bedrag zelfs nog hoger; € 429.300,- om precies te zijn.

Bron: Interpolis.nl; Afbeelding: Image by kjpargeter on Freepik